BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11             1                   1 1       1       1     1         1             1   1                     1   1       00
01 12   1                         1         1   1   2                         1     1         1                       1   2 01
02 16 1   1   1       1                     1       1   1   1               2 1                     1   1           2   1   02
03 16 1                           1 1 2   1               1     1       1         1 1 1       1                   1 2       03
04 16       1 1   1 1                 2   1       1 1       1 1     1             1                       1 1   1           04
05 13   2   1           1 1 1                                   1 1     1                   2 1 1                           05
06 13   1     1 1 1     1                                 1   1   1       1         1                   1         1       1 06
07 15   1     1 1                       1   1               1 1 1   1       1           2             1 1       1           07
08 12 1 1                     1     1       1         1                       1 1           1   1   1                 1     08
09 15     1   1           1       1               1   2             1 1                   1 1   2 1           1             09
10 16     1   1   1     1             1 1     1               1     1 1           1                 1 2             2       10
11 12   2                   1           1             1 1 1     1   1                 1                           2         11
12 15             1 1   2   1                   1   1     1                 1     2       1       1   1     1               12
13 20 1         3   2 1 1                 1 1     1 1 1                           1     1 1   2   1       1                 13
14 14       1     1           1                 1 1               1       1 1       1   1     1         1           1   1   14
15 10       2           1       1               1                 1         1                     1             1     1     15
16 12         2       1                       1   1       2                 1                 2                           2 16
17 12     1                 2           1                   1 1 1                       1             2         1 1         17
18 23             1   2       1   1                 1                     1     1 1   1 1   1     3       1 1 4           2 18
19 9           1   1                         1     1           1                     1 2               1                   19
20 20   1                 1   1       1 1       1 1         1 1 1   1       1           1     1     1     2 2         1     20
21 13       1 1                     1     2 1             1 1       1             1         2                 1             21
22 17 1 1         1     1               1 1         1       1 1 2       1           1         1   1             1         1 22
23 18 1 1 1 1   1       1       1   1           1     1 1                           1   1             1 1   1 1         1   23
24 18       1                 1     2           1 1       1 1   1                   1         1 2     1             1   2 1 24
25 17     2                 2 1                         1     1     2           1 1 1 1                 2       1       1   25
26 15 1 2 1         1                   1               1     1 1 1                           1                 1 1   1 1   26
27 19 1     1         1   1 1           1 1                         1   1           3     2         1               1 3     27
28 12     1                     2 1     1   1 1               1                   1                       1   1       1     28
29 17     1   1 1         1   1       1     1 1         1         1                   1       2         1   1   1   1       29
30 18               1 1   1     1               1   3         1   1           1         1 2   2 2                           30
31 20 1         1                   1 1       1 1         1     1 1     1   1             1 1 1 1         1   1   2 1       31
32 14                         1         1                 1 1         1     2 1   1 1 1     1                 1   1         32
33 19         1 1 1         1 2   1       1       1                             1 1 1     1 1           1         2       2 33
34 29 1         1 1   3     1 1       2   1 1     1 1 1 1   1   1 1 1       1         1         1     2         2   1 1     34
35 12         1       1 2 2 1           1   1             1     1           1                                               35
36 16         1     1                   1 1         1     1 1 1   1 1           1           1       1 1     2               36
37 12 1               1           1 1                     1         1     1 1             1                 1       1   1   37
38 11     1       1         1   1               1   1 1       1         1                 1       1                         38
39 18   1 1   1 1           2 1       1 1         1                           1 2       1                     1 1 1       1 39
40 24     1 2   1   1 2     1   1           1         2   1 2     1       1 2           1         1                 1     2 40
41 15                   1     1               3                           1 1           1       1 1   1   1         2     1 41
42 12                 1                           2     1   1 1         1     1     2 1                       1             42
43 19   1 1     2                       1         1   2   1 1     2 1           2                                 1 1   1 1 43
44 17 2     1       1             1 1       1 1               1 1   1             1   1   1                 1   2           44
45 17   1 2   1                 2 1         1       1         1         1       1                 2 1 1                   1 45
46 24     1   1   1         1 1 1 1 1                       1   1 1 1 2 1 3 1                   2   1 1           1         46
47 28 1   2       1       2   1 1   1       1 1       1 1 1   1   2       1   1           1 1 1           2   1   1   1 1   47
48 18   1         1     2                   1 1         1 1     1     1 1 1 1         1             1   1   1           1   48
49 10                 1       1   1                     1       1     1             1           1             1       1     49
50 16                   2             1             1   1 1     2       1         1           1 1     1           1 2       50
51 8               1   1                                         1     1       2                                       1 1 51
52 8                                 1     1   1                     1         1           1               1     1         52
53 19     1                 1     1   2                     1           2     1       1 2 1 1         1       1       1   2 53
54 21                             1 1 1   1   1       1 1   1         2 1   1 1 3                 1 1     1 1         1     54
55 18           1             1   2               2       1           2 1   1       1           2 1     1 1       1         55
56 5                 1       1 1                                                             2                             56
57 13             1           1   1       1   1 1               1         1             1   1     1             1       1   57
58 9         1                                 1 1           1     1                 1   1       1       1                 58
59 12                           1         2                       1 1     1   2     1   1 1                     1           59
60 20 1     1   1 1       2   1 1           1   1                 1   1   1   1               1         1     1   2 1       60
61 12                             1 1   1                       1       2             1       1       1 1           1     1 61
62 20   1       2         1       1   1 1             1   1         1       1 1       1 1               1 2             3   62
63 13       1   1 1               1                 1   1   1 1                     1   1         1     1   1               63
64 16       2   1 1         1             1                 1   1         2       1       2                   1   1 1       64
65 20     1     1   1         1         1       1 2     1             1           1   1         2         1 3         1 1   65
66 21                 1             1 1 1   1   1   1 1           2       1   1 1   2 1         1   1     1 2               66
67 10       1                         1       1 1   2 1                                         1     1             1       67
68 19   1   1       1           1                     2 1 1                   2 1     1     1   1 1           2 1     1     68
69 15                                 2             1               1     2       1 1   2   1       3                     1 69
70 16 1   1 2       1                     1               1             1           1       1   1   1 3 1                   70
71 13         2               1                   1     1   1 1     1     1                 1                   1   1 1     71
72 23         1           1     1 1 1   1               2       1   1   1 1       1             1       3 3         1 2     72
73 17                     3           1 1   1   1             1   2 1   1               1     1     1       1           1   73
74 17 1     1     2 1           1                 1   1   1   1 1                 1       1 1             1           1 1   74
75 17       1       1 2 1 1   1     1         1                 1 1               1 1       1         1 1 1                 75
76 20   1           1             1 2 1 1 1   1 1       1     1 1                 1     1         1   1       1 1     1     76
77 16       1     2   1 1                   1                         1       1 1     1             1   1     2 1     1     77
78 17   1     2                 2         1 1         1   1       1           1 2     1           1               1       1 78
79 17 2       1       1 1 1             1         1 1 1   1         1               1       1 1                 1 1         79
80 24   1       1   1           1 2       1   2                         1     1   1       2       2 1           2 1   1 3   80
81 14 1             2 1       1                                       2                         1   3       1 1           1 81
82 14                 1     1       2     2 1                       1 1         1                         1     2   1       82
83 15             1 1     1         3 1   2           1   1                   1                   1 1     1                 83
84 10     1                           1         2       1   3                   1                                       1   84
85 15           1         3 1                                       1         1 1     1     1     1 1   1     1       1     85
86 9     1           1                               3       1             1 2                                             86
87 17   1 1         2                     2 1     1           2       1 1 1           2     1                         1     87
88 20 1         1 1     1   2 1   1         1 1 1           1     1   1           1     1   1 1         2                   88
89 10   1                 2 1                                         1       1     1     1                   1           1 89
90 11       1               1     1                     1                   1   1 2                 1       1   1           90
91 19       1   1   1     2   1 1   1   1   1   1     1                                   1 1   1   1 1 2                   91
92 18   1             1         2   1         1   1 1   1   1             1             2             1   1 2         1     92
93 14 1       1         1   1     1     1         3 1                   1                 1     1                       1   93
94 15   2   2 1                   1         1                       1     1     1     1             1 2           1         94
95 17 1           1 2   2       1       1       1       2   1               2     1           1               1             95
96 20 1   1   1   1   1 1   1       1     1   1 1   1                 1 1     1   1   1     1                     1       1 96
97 21 2         1       2     1 1   1         1 1 1 1                 1 1 1   1                   1       1 1         1 1   97
98 21         1   1         1         1   1   2         1 1           3   1 1         1   1       1 1     1   1         1   98
99 20 1   1         1           2       1   1 2                   1   1   1     1   1     1                 1   1 1     1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
Ngày
/
Tháng
mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative