BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7         1                               1     1                         1       1   1             1                   00
01 10   1 1         1                       1             1             1               1     1             1         1     01
02 7   1 1   1                     1       1 1                 1                                                           02
03 7                                   2                 1           1                 1                     1       1     03
04 17   2         1 1       1         1   1       1     1         1                       1   1   1   1     1 1           1 04
05 9           1                 1 1       1           1                                 1     1     2                     05
06 11     1   1           2                 1     1                                         1     1 1               2       06
07 14                       1 1     1 1 1       2                 1                     1         2 1   1               1   07
08 8                                         1           1               1       1                 1 1 1                 1 08
09 13     1                 1   1                                       1                       2     1   2 1 1 1     1     09
10 12   1             1           2                                       2         1 1 1           1           1     1     10
11 11       1         1     1                         1       1                   1 1 1   1             1     1             11
12 9             1                       1                         1                         1 1 1 1         1       1     12
13 12             1             1       1   1   1   1         1                   1 1 1                         1     1     13
14 13   1 1 1                                 1   1       1                           1 1   1     2 1         1             14
15 11   1   2 1       1                                       1   1                   1       1     1             1         15
16 6       1                                                                 1           1       1 1           1           16
17 13                 1 1           1     1       2         1       1       1         1               1     1         1     17
18 5         2                               1                   1                                               1         18
19 14     1 1                 1                                               1 1 1 1   1   1             2 1 1     1       19
20 8                             1   1     1     1                         1   1               1           1               20
21 16             1     1                           1     1 1     1 1     1         1 1 1         2       1     1         1 21
22 11       1               1                         1                   1       1   1             1   1       1         2 22
23 9 1 1         1           1                                                 1                     1           1     1 1 23
24 13 1   1             1           1   1       1           1         1                   1     1       1 1     1           24
25 12                   1   1     1               1   1           1         1   1   1         1   1                 1       25
26 14           2           1             1   1     1     1 1 1         1         1       1             1         1         26
27 11     1         1                     1                 2           1                   1           1           1 1 1   27
28 5                                 1       1                     1         1                             1               28
29 12         1 1         1 2                 1       1       2           1                               1       1         29
30 11         1           1               1         1   1 1   1                   1         1         1                   1 30
31 5               1                     1                                         1   1   1                               31
32 13           1         1           1       1 1   1                 1       1                                 1 1     1 2 32
33 16   1                 1       1       1 1         1         1 1         2                     1   1   1     1     2     33
34 9                                           1         2       1 1               1             1         1 1             34
35 16 1           1 1           1   1 1           1 1   1             1           1     1             1           1 1     1 35
36 15 2   1     1                 1                                   1         1 1       1     1   2           1     1 1   36
37 9 1 1         1                 1             1                             1             1 1                         1 37
38 8   1             1                 1                                                         1         1 1 1         1 38
39 15                             2   1     1   1           1       1 1         1     1       1         1 1       1 1       39
40 12                     2                     1     1   1                         1 1 1               1       1 1       1 40
41 13               1 1 1 1           1                       1     1 1       1     1       1               2               41
42 13     1         1           1                       1     1       1   1   1                 2         1           1 1   42
43 7             1                 1 1                             1                       1   1                     1     43
44 10         1               1     1                   1     1   1                       1       1   1                   1 44
45 8                                                       1     1 1             1 1         1                 1     1     45
46 5                         1             1                     1                 1         1                             46
47 16   1           1           1 1 1 1       2 1             1 1         1 1 1                       1         1           47
48 5           1                   1                                                 1       2                             48
49 10                   2                     1       1     1     1         1                     1           1       1     49
50 14                 1           2   1 1         1           1         1       1         1 1         1     1     1         50
51 10                   1     1       1 1       2                     1                 1                     1           1 51
52 12                   2   1   1     1         1 1     1         1                       1     1         1                 52
53 15           1 1             2 1         1                   1   1           1       1 1 1           1     1   1         53
54 6                       1     1                   1                                             1 1   1                 54
55 7 1         2                       1                                           1     1                             1   55
56 16 1         1 1         1 1         1 3     1       2       1             1                                   1 1       56
57 9           1             1                     1 1                   1             1           2         1             57
58 9           1             1       1           1           1 1           1     1                                 1       58
59 6           1 1   1       1 1           1                                                                               59
60 12   1   1             1                     1   1                   2       1             1                 1 1   1     60
61 12 1   1         1 1       1                             3       1       1       1     1                                 61
62 12 2 1 1                     1                                       2   1                   1               1   1   1   62
63 10       1     1   1             1   1                                 1 1                 1       1       1             63
64 13               1 1 1             1   1             1 2             1                   1 1           1         1       64
65 8         1                       1             1     1 1         1   1                             1                   65
66 6                   1                   1                                 1   1     1                           1       66
67 8             1 1     1                             1                       1                 1               1     1   67
68 5 1               1                     1                   1             1                                             68
69 12       1             2 1           1                   1   1             1         1           1               2       69
70 7 1                       2                               1           1                               1         1       70
71 18     1     1   1   2 1 1 1   1 1   1           1 1               1   1 1   1                                 1         71
72 19     1 1   1               1 1     1 1 1       1 1 1       1     1       2                   1     1         1     1   72
73 15                   1 1             1   1       1 1 1     1     2       2                       1   1       1           73
74 7       1   1   1   1                                                       1     1     1                               74
75 11 1     1         1             1           1               2                   1 1     1         1                     75
76 7             1 1           1                 1                     1                 1                               1 76
77 8                         1   1     1     1   1 1                                                     1             1   77
78 13         1   1 1     1     1         1         1   1           1   1         1         1       1                       78
79 9 1                       1               1                   1               1     1 1     1                 1         79
80 12         1         1 1 1     1   1                     1       1                 1                     1     1     1   80
81 10         1       1                         1           1           1   1       1 1       1                         1   81
82 7       1                                                   1     1         1   1       1 1                             82
83 8     1 1       1   1               1                                     1 1                                     1     83
84 10             1             1                                 1           1   1             1     1   2               1 84
85 13       1                                       1 1   1     2   1 2     1 1             1                           1   85
86 16 1 2   1 1           1               1           2   1       1 1     1       1                         1           1   86
87 10                 1         1                   1         2 1       1             1                       1         1   87
88 12         1   1 1               1         1 1 1         1         1                   1                   1           1 88
89 11   1   1               1   1         1                                     2                       1       1   1   1   89
90 9                         1 1                 1                         2             1     1       1   1               90
91 10   1 1   2                             1   1               1         1                     1                   1       91
92 5                                                                   1         1                         2           1   92
93 7             1   1                           1     1 2                                                         1       93
94 13         1                         1 2   2         2           1   1                   1   1   1                       94
95 9 1                     1       1       1 1                           1         1                     1   1             95
96 12           1           1                         2         1       1 1       1     1   1         1     1               96
97 16 1               1       1             1     1   1     1   1     1 1     1 1     1       1               1       1     97
98 7     2         1                 1                 1         1                                     1                   98
99 13                 1         1   2               1     1   1   1   1   1             1     1         1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative