BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9   1                 1 1 1           1                                                               2           1   1 00
01 14 1       1     1 1                         1                           1     1   1 2 1       1           1           1 01
02 14   1               1           1 1                   1                       2       1     3 2         1               02
03 9 1   1     1   1                     1           1           1             1                   1                       03
04 8                     1     1           1 2           1                 1       1                                       04
05 14     1   1   1           1                   1   1                 1   1       1         1   1 1           1       1   05
06 12       1 1       1                   1                               1     1       1         1   1         1 1     1   06
07 13 1               1 1   1   1         1               1   1   1 1     1                           1 1                   07
08 10   1                                         1     1           1       1   1 1                 2 1                     08
09 5 1                 1               1                                                             1                   1 09
10 4                                                                   1                   1         1         1           10
11 4           1                   1                             1         1                                               11
12 6           1                         1                               1   1         1                   1               12
13 15 1     1             1 1   1 1             1   1               2         1       1         1                   2       13
14 10           1                 1           1             1         1         1       1               1     1 1           14
15 10                           1   1                           1   1 1             1 1 1                     1     1       15
16 11   1               1         1 1             1   1   1         1                   1               1       1           16
17 14             1             1   1   1   1                 1 2             1           1       1         1     1     1   17
18 4                                         1                                 1                           1       1       18
19 12                 1           1   2   1           1                             1 1         1         1   1     1       19
20 14         1   1                     1     1 1   1         1       1     1   1     1         1   1                     1 20
21 13     2   1     1             1             1       1                         1 2 1           1               1         21
22 6           1   1     1       1                               1         1                                               22
23 10 1                                 1         1           1             1             1       1 1               1   1   23
24 12   1       1   1     1                         1         1     1 1       1                     2 1                     24
25 12 1                     1         1   1 1     1                       1     1         1 1                   1   1       25
26 11                                 1     2     1     1             1       2         1       1                         1 26
27 6                                     1           1         1                       1   1                   1           27
28 11             1                       1   1     1   1       2                 1     1                             1   1 28
29 11         1       1 1                   1 2                 1 1       1             1                           1       29
30 13 1         1             1 1                                     1   1 2     2             1                     1 1   30
31 8         1     1                       1             1             1                         1           1         1   31
32 12               1 1       1     1       1                               1   1     1       1     1                 1 1   32
33 9     1   1           1   1       1                           2                                 1 1                     33
34 14                   1   2   1     1                 1 2             1   1             1               1   1   1         34
35 7                       1               1               1           1         1                   1           1         35
36 4                                               1                       1 1                                           1 36
37 14   1               1     1   1 1       1 1 1     1         1       1                                 1           1 1   37
38 15   1                 1         1 1 1               1               1 2                   2     1 1       1 1           38
39 10     1     1 1       1             1                                     1 1     1                     1         1     39
40 12     1 1 1 1           1                             1   1                                 1           1   1   2       40
41 11           1           1   1                   1     1   1           1     1                     1     1 1             41
42 16           1 1   1   1   1 1             1     2           1       1   1     2                   1                   1 42
43 12     1                   1         1                   1 1   1   1                         1       1   1   1         1 43
44 10   1   1               1   1       1         1   1     1 1                               1                             44
45 9                             1     1           1   1                     2           1       1               1         45
46 16       1   2         2     1     1 1   1     1 1                 1                         1           1 1   1         46
47 9       2     1           1                 1 1                 1                         1                   1         47
48 11   1                                 1     2 1             1   1   1           1       1                             1 48
49 11         2         1                                       1     2             1   1     1           1             1   49
50 11 1             1         1                 1       1                                   1 2                       1   2 50
51 10                                 1       2 1     1 1         1                   1 1       1                           51
52 13     1             1 1         1           1                       1     2       1   1 1       2                       52
53 15       1     1   1 1 1                                 1                               2 1     1       3   1   1       53
54 6                       2         1   1                 1     1                                                         54
55 12 1   1     1     1       1       1           1     1                       1                       1     1         1   55
56 12 1   1 2   1 1                         1                     1     1               1   1                         1     56
57 19 1 1                         1 1   1   1 1   1     1     1               1             1 1   1   1 2 1             1   57
58 11 1                           1               1     1 1           2   1           1           1     1                   58
59 14                     1               1     2               1                         1   1     1   1 1 1 1         2   59
60 12         1       1 1       1 1     1           1 1                     1       1       1               1               60
61 11 1   1       1 1         1     1     1                                   1 1             1   1                         61
62 11             1 1   1                   1         1   1 1                       1   1 1                   1             62
63 12           1             1                       1     1     1               1 1     1     1     1 1           1       63
64 13     1   1 1           1   1   1                         1     1                 1                 1       1 1       1 64
65 9 1   1                       1   1     1     1                           1           2                                 65
66 10                 2 1                     1     1   1   1     1                                     1               1   66
67 10   1                       1                           1     1     1               1       1         1           2     67
68 12       1   1             1                           1 1 1                       1       1   1       1       1   1     68
69 9     1                 1                     1 1     1   1                                               1   1 1       69
70 9     1         2   1                                                 1                         1     1     1 1         70
71 9                   2     1               1   1                                                 1     1       1       1 71
72 11   1                         1           1             1       1 1   1           1                       1     1     1 72
73 13                               1   2               1   1               1 1             1               1     1   3     73
74 9         1                               1       1           1     1                                     2   1   1     74
75 13   2     1               1     1 1               2 1       1         1                       1               1         75
76 5     1                                               1             1                       1     1                     76
77 8         1                                               1       1           1 1           1                 1 1       77
78 6 1           1                                     1             1                               1             1       78
79 10                                   1       1         1           1         2       1 1     1       1                   79
80 12   1 1       2                                 2       1                   1           2             1     1           80
81 12 1                                     1               1   2 1 3                     1             1               1   81
82 6       1                                       1                                         1       1   1           1     82
83 13             1 1           1     1   1     1                             1 1 1       1       1       1               1 83
84 9 1 1                           1 1                   1         1             1         1     1                         84
85 13   1   1 1       1                   2     1           1 1 1                   1                   1       1           85
86 5       1 1                     1   1                                                         1                         86
87 6                       1                           1       1 1                         1                           1   87
88 15       1       1 2   1 1               1                       1     1   1             2                 1   1       1 88
89 9       1               1             1     1     1               2                       1       1                     89
90 7   1                       1                     1   1 1           1             1                                     90
91 11       1                                           1           1     1       1   1   2   1     1   1                   91
92 6             1       1               1                         1                         1           1                 92
93 8             1     1         1                             1               1   1                   1       1           93
94 21       1     1 2         1   1   1           1         1 2         2 1         1 1         1             1 1   1 1     94
95 14                 1     1   1 1 1         1               1   1       2       1     1                   1           1   95
96 9                 1 1               1   1   1                                 1 1 1                                 1   96
97 14               1 1   1   1   1   1             2                       2       1                     1     1     1     97
98 11                           1 1 1   1         1   2   1                         1                     1 1               98
99 9               1     1                                             1       1                     1 1   1       1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative